Periode

Algemene reisvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE
 
1. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR PAKKET-REISOVEREENKOMSTEN 

Artikel 1: Toepassingsgebied
 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
 
Artikel 2: Informatie van de organisator en de doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst  (PRW art. 5, 1°)
 § 1. De organisator en ook de doorverkoper, verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
 1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
 a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
 b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen, en data  en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen, indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld. [1]
 c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming;
 d) de verstrekte maaltijden
 e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
 f) ingeval zulks niet duidelijk is,  uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep
 g) de taal waarin de andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
 h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteiten;
 
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
 
3° de betalingsmodaliteiten;
 
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
 
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over geldende formaliteiten op gezondheidsgebied;
 
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een  opzegvergoeding;
 
7° inlichtingen over de annulering en/of bijstandsverzekeringen;
 
§ 2 De professioneel  draagt er zorg voor dat het juiste standaardformulier worden verstrekt aan de reiziger (cfr. PRW art. 6);
 
§ 3 De precontractuele informatie die de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel  van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij bij wederzijds akkoord van de partijen. (cfr. PRW art. 8).
 
Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger
 1. De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.
 
2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
 
Artikel 4: De pakketreisovereenkomst (cfr. PRW art. 10-14)
 § 1: 1° Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of  binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is, deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF.
 
2° Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
 
§ 2: De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie, zoals vermeld in artikel 2, en de volgende informatie:
 
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
 
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis en een bijstandsverplichting heeft;
 
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
 
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over mogelijke non-conformiteit;
 
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
 
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
 
7° informatie over de interne klachtenafhandeling;
 
8* informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbehandeling;
 
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen:
 
§ 3: Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
 
1° de nodige ontvangstbewijzen;
2° vouchers en vervoerbewijzen;
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.
 
Artikel 5: De prijs
 § 1: 1° Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet.
 
2° In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
 
3° Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
 
a) de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
b) de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
c) de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
 
4° Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
 
§ 2: Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, zijn de regels inzake wijziging van toepassing.
 
§ 3: Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of de PDF, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
 
§ 4: In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die kosten.
 
Artikel 6: Betaling van de reissom
 1. Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreis-overeenkomst, als voorschot, een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
 
2. Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeen gekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor de vertrekdatum.
 
3.. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of de doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
 
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
 § 1. De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
 
1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk zeven dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, op de hoogte stelt en
2. de eventueel bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
 
§ 2. Degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk  aansprakelijk  voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de kosten van de overdracht.
 
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
 Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
 
Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis
 § 1: De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
 
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, in kennis stelt.
 
§ 2: 1° Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
 
a) van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
b) van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
c) van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
d) van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
e) in voorkomend geval, de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.
 
§ 3: Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
 
§ 4: Indien de pakketreisovereenkomst op grond van §2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen  uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.
 
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
 § 1. De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
 
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
 
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
 
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
 
§ 2. In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
 § 1: 1° De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging  kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een  opzegvergoeding aan de organisator.
 
2° In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
 
3° Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
 
§ 2: 1° De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen.
 
2° In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
 
§ 3: De organisator betaalt, uiterlijk binnen de veertien dagen, alle bedragen terug die door of namens de reiziger  zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.
 
Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis
 § 1: De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
 
§ 2: Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
 
1° onmogelijk is, of
 
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
 
3° Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of op een schadevergoeding overeenkomstig  artikel 15.
 
§ 3: 1° Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.
 
2° Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
 
§ 4: 1° Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten, niet kan worden verricht biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit
 
2° Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
 
3° De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
 
§ 5: 1° Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken.
 
2° Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
 
3° Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen  verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding
 
§ 6: Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreis-overeenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.
 
§ 7: De beperking van de kosten, zoals bedoeld in §6, is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.
 
§ 8: De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
 
§ 9: De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht.  De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.
 
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
 De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
 
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
 1. De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn  begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.
 
2° Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de, door de wet van 21/11/2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.
 
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
 § 1: De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.
 
§ 2: De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
 
§ 3: De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
 
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
 
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
 § 1: De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.
 
§ 2: Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.
 
Artikel 17: Klachtenregeling
 1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet de reiziger deze zo snel mogelijk per duurzame gegevensdrager indienen bij de doorverkoper of reisorganisator.
 
2. Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
 
3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de pakketreis-overeenkomst bij de doorverkoper of bij de reisorganisator per duurzame gegevensdrager zijn klacht formuleren.
 
Artikel 18: Verzoeningsprocedure
 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
 
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
 
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een  verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
 
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven  procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
 
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
 
Artikel 19: Arbitrage of Rechtbank
 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan  de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen  voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor rechtbank.
 
2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden; noch als eisende, noch als verwerende partij.
 
3. De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag meer dan 1250 €, bedraagt. Hij beschikt hiervoor  over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van het per duurzame gegevensdrager bezorgde bericht, waarin wordt aangegeven dat een dossier met vordering vanaf 1250 € werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
 
4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra vier maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).
 
5. Geschillen met betrekking tot lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
 
6. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 
2. BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

 
1. Tot standkoming van het contract
(cfr. Art.3-Art.4 Algemene reisvoorwaarden)
1.1 Bij een telefonische en/of web boeking via de website of per mail gaat de klant akkoord met de algemene en bijzondere reisvoorwaarden en de privacyverklaring. De klant verklaart en gaat akkoord en bevestigd hierbij dat hij/zij de nodige informatie heeft bekomen of zelf heeft opgezocht wat betrekken hebben op de reis (De pakketreisovereenkomst) via de website www.snowtravel.be wanneer hij de reisbevestiging ondertekend.
1.2 Telefonische reservatie wordt aanzien als een boeking in aanvraag, en wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de reis die is te raadplegen op de website via www.snowtravel.be en de schriftelijke reisbevestiging.
1.3 Prijzen die mondeling, telefonisch, per mail of via een web boeking door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen op de reisbevestiging zijn geldig.
1.4 Bij een reservatie op het kantoor met een gelijktijdige fysieke aanwezigheid zal punt 1.1 automatisch in voegen komen betreffende wettelijk voorgeschreven standaardinformatie. 

2. De reservatie wordt definitief als:
(cfr. Art.4 Algemene reisvoorwaarden)
2.1 De klant een reisbevestiging en bestelbon (De pakketreisovereenkomst) heeft ontvangen met daarop de nodige specificaties betreffende uw reis.
2.2 De klant binnen de 5 dagen van het voorschot van +/- 30% van de totale reissom + reisverzekering heeft betaald. Binnen de 7 dagen van het terugsturen van de ondertekende bestelbon met een duidelijke handtekening. Het saldo dient uiterlijk 30 dagen vóór de afreis ontvangen te zijn . (boekt de klant minder dan 5 weken voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom + verzekering onmiddellijk betalen),
2.3 Indien de betaling van het voorschot en/of het saldo niet binnen de gevraagde termijn is betaald (zie hierboven) of de ondertekende bestelbon niet in ons (Snowtravel)  bezit is binnen de gevraagde termijn kan de reis eenzijdig geannuleerd worden of de toegang tot de bus of het hotel geweigerd worden en vervallen alle rechten van de klant bij de pakketreisovereenkomst.
 
3. Prijs van de reis
(cfr. Art.5 Algemene reisvoorwaarden)
3.1 De prijzen bevatten zoals deze op de reservatie vermeld zijn waarop is aangeduid wat is inbegrepen. (deze kunnen variëren van pakket tot pakket zoals de klant het heeft samengesteld.)
3.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport voortvloeiend uit weersomstandigheden, defecten, stakingen, wijzigingen van dienstregelingen, of transportmiddel.
3.3 De kortingen en supplementen staan omschreven op de website en gelden per persoon, per reis.
Kortingen en supplementen worden verrekend op de basisprijs (per persoon) van de reis.


4. Betaling van de reissom
(cfr. Art.6 Algemene reisvoorwaarden)
4.1 Het voorschort +/- 30% van de totale reissom + verzekering dient de reisorganisator te ontvangen hebben binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bestelbon. De juiste datum wordt bepaald door de datum op de reisbevestiging.
4.2 Het saldo dient uiterlijk 30 dagen vóór de afreis ontvangen te zijn door de reisorganisator
4.3 Boeking binnen 5 weken voor vertrek is onmiddellijk de volledige reissom te betalen) + verzekering.
4.4 Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.


5. Wijzigingen door de reiziger
(cfr. Art.8 Algemene reisvoorwaarden)
5.1 Indien na het opmaken van de reisbevestiging nog wijzigingen worden aangevraagd door de reiziger, dan mag de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar wijzigingskosten aanrekenen
5.2 Aan dossiers op aanvraag, behalve indien zij in een vaste boeking resulteren, zijn altijd 75€ per persoon dossierkosten verbonden.
5.3 Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend van 75€ per persoon per dossier.
5.4 De dossiers kunnen onderworpen worden aan dossierkosten .

6. Opzegging door de organisator voor afreis.
(cfr. Art.10 Algemene reisvoorwaarden)
6.1 De reisorganisator kan ten minste 15 kalenderdagen voor het vertrek de reis annuleren wanneer het minimum aantal deelnemers nodig voor de uitvoering van de reis niet werd bereikt.
Een normale slaapbus heeft 40 à 42 plaatsen. De prijzen zijn berekend op een bezetting van 36 personen per reis. Wanneer er 30 of minder personen geboekt zijn, kan de reis worden geannuleerd.
6.2 Een Dream Class DD heeft 28 plaatsen. De prijzen zijn berekend op een bezetting van 26 personen per reis. Wanneer er 22 of minder personen geboekt zijn, kan de reis worden geannuleerd.
6.3 Een Dream Class ED heeft 20 plaatsen. De prijzen zijn berekend op een bezetting van 18 personen per reis. Wanneer er 14 of minder personen geboekt zijn, kan de reis worden geannuleerd.
6.4 De reiziger wordt hier per mail van op de hoogte gebracht. Wanneer u dan opteert voor een andere reis met Snowtravel is er geen enkel recht op een “extra korting”, ook al is die reis duurder.
6.5 De annulering waaronder overboeken niet is inbegrepen, kan wel het gevolg zijn van een niet gegarandeerde veiligheid van de reiziger, dit door een conflict, terreurbedreiging, weersomstandigheden . Deze vallen NIET onder overmacht,. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

7. Opzegging door de reiziger
(cfr. Art.11 Algemene reisvoorwaarden)
7.1 Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan de reisbemiddelaar en/of- organisator worden overgemaakt. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van schriftelijk ontvangst door de reisorganisator. De schadevergoeding wordt forfaitair als volgt bepaald:
-  van boeking tot 3 maanden vóór vertrek: voorschot (het volledige voorschot bedrag).
-  vanaf 3 maanden tot en met 31 dagen vóór vertrek: 75% van de reissom
-  vanaf 31 dagen (inclusief)  tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom
7.2 Behoudens de annuleringskosten, heeft de organisator het recht zijn kosten aan te rekenen tot een maximum van 15 % van de reissom.
  
8. Non-conformiteit tijdens de reis
(cfr. Art.11 + Art. 17 Algemene reisvoorwaarden)
8.1 De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit of klacht die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst. Deze non-conformiteit moet onmiddellijk en tijdens de reis gebeuren, dit zal schriftelijk gebeuren tijdens de pakketreis-overeenkomst rechtstreeks aan de organisator met het nodige bewijs. Eenmaal de reis afgelopen worden er geen non-conformiteit of klachten aanvaard.
8.2 Indien de reiziger een non-conformiteit meld op de manier zoals hierboven aangegeven in punt 8.1 gaat de reiziger er ook mee akkoord om de organisator een redelijke termijn te geven om dit deze non-conformiteit te verhelpen. Indien de reiziger in de mogelijkheid is om deze non-conformiteit zelf op te lossen moet hij eerst toestemming krijgen vragen aan de organisator. De reiziger kan nooit een terugbetaling eisen van de nodige uitgaven wat voortvloeien van een non-conformiteit als hij op voorhand geen toestemming heeft van de organisatie. Bij een non-conformiteit wordt en moet er altijd een oplossing zijn voor de volledige reisgroep die ingeschreven of geboekt hebben op deze pakketreis. Indien er een non-conformiteit is wat de hele groep-pakketreis aangaat kunnen er nooit terugbetalingen worden  toegestaan aan enkele of meerdere deelnemers van deze pakketreis. (Groep wordt onder verstaan alle reizigers doe op dezelfde bestemming geboekt hebben).
8.2 De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt niet terugbetaald maar wordt als een tegoed aan de klant toegekend op een volgende reis, mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft met het nodige bewijs.
8.3 Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van (Hasselt) bevoegd.

9. Aansprakelijkheid van de reiziger
(cfr. Art.13 Algemene reisvoorwaarden)
9.1 De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem op de website vindt of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
9.2 Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de reisbevestiging dienen door de klant binnen de 7 dagen na ontvangst van de reisbevestiging gemeld te worden. Bij reizen geboekt één maand vóór de afreis, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 48 uur.
9.3 Minderjarigen dienen over een reisdocument met foto te beschikken. Minderjarigen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen over documenten te beschikken waaruit blijkt dat zij alleen mogen reizen en waarbij de datum van aankomst en vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en het adres in België.
9.3 Huisdieren kunnen niet mee in de autocar. De organisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen of ter plaatsen van huisdieren.
9.4 Bij transport per autocar bij beschadiging van bagage moet de reiziger een attest aan de begeleidend medewerker vragen en dit onmiddellijk ingevuld af te geven aan de medewerker. Zonder dit document is het onmogelijk om schade geval in te dienen. Deze aangifte kan enkel op moment zelf ter plaatse bij het bekomen van de bagage. Eenmaal de autocar is vertrokken is er geen mogelijkheid meer om een schade in te dienen.
9.5 De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
9.6 Indien een klant een vervoermiddel heeft geboekt zal hij tijdig op voorhand worden geïnformeerd over : de plaatsen, en data  en tijdstippen van vertrek… en de nodige informatie. Dit wordt aan de reiziger kenbaar gemaakt doormiddel van een brief van vertrek van zodra alle informatie bekent is vande vervoersmaatschappij, instantie,… (welk vervoer dan ook).
 9.7 Een professioneel is niet aansprakelijk voor boekingsfouten die aan de reiziger te wijten zijn of die door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden worden veroorzaakt

10. Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
(cfr. Art.14 Algemene reisvoorwaarden)

10.1 De in dit document (reservatie) opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
10.1 De prestaties van de organisator nemen een aanvang van de startdatum van de reis tot einddatum van de reis die te vinden is op de reisbevestiging.

Standaardinformatieformulier voor pakketreisovereenkomsten 

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.
De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis. 
 
 
Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. XY heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij Amlin Insurance SE. Wanneer diensten door de insolventie van XY niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (Bijhuis België, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, België, insolvency.claims.be@msamlin.com, +32-(0)2/894.70.00). 
 
Richtlijn (EU) 2015/2302,als omgezet  door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017112104&table_name=wet

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Onderneming Snowtravel BVBA / Ondernemingen 0898.691.538 is/zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.

Snowtravel BVBA / Ondernemingen 0898.691.538 beschikt/beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden.

PDF ALGEMENE en BIJZONDERE VOORWAARDEN en PRIVACYVERKLARING van SNOWTRAVEL bvba 


PDF Standaardinformatieformulier voor pakketreisovereenkomsten 

 
SLUITEN
Wij gebruiken cookies om het voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met de cookies kunnen onze partners en wij advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met het verwerken van de gegevens die zowel wij als onze partners hebben verkregen met behulp van deze cookies.