Momenteel gesloten

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE

 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR PAKKET-REISOVEREENKOMSTEN 
Artikel 1: Toepassingsgebied
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
 
Artikel 2: Informatie van de organisator en de doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst  (PRW art. 5, 1°)
 
§ 1. De organisator en ook de doorverkoper, verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
 
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
 
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
 
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën;
 
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming;
 
d) de verstrekte maaltijden;
 
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
 
f) ingeval zulks niet duidelijk is,  uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
 
g) de taal waarin de andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
 
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteiten;
 
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
 
3° de betalingsmodaliteiten;
 
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
 
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over geldende formaliteiten op gezondheidsgebied;
 
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een  opzegvergoeding;
 
7° inlichtingen over de annulering en/of bijstandsverzekeringen;
 
§ 2 De professioneel  draagt er zorg voor dat het juiste standaardformulier worden verstrekt aan de reiziger (cfr. PRW art. 6);
 
§ 3 De precontractuele informatie die de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel  van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij bij wederzijds akkoord van de partijen. (cfr. PRW art. 8).
 
Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger
 
1. De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.
 
2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten en prijzen staan beschreven in de bijzondere voorwaarden artikel 5.4.
 
Artikel 4: De pakketreisovereenkomst (cfr. PRW art. 10-14)
 
§ 1: 1° Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of  binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is, deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF.
 
2° Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
 
§ 2: De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie, zoals vermeld in artikel 2, en de volgende informatie:
 
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
 
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis en een bijstandsverplichting heeft;
 
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit (hoofdboeker) die instaat voor de bescherming bij insolventie. Omwille van de complexiteit met groepsreservaties / boekingen bij een insolventie worden deze niet meer aanvaard. Per gedomicilieerd adres zal een dossier opgemaakt worden.
 
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over mogelijke non-conformiteit;
 
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
 
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
 
7° informatie over de interne klachtenafhandeling;
 
8* informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbehandeling;
 
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen:
 
§ 3: Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
 
1° de nodige ontvangstbewijzen;
2° vouchers en vervoerbewijzen;
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.
 
Artikel 5: De prijs
 
§ 1: 1° Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet.
 
2° In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
 
3° Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
 
a) de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
b) de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
c) de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
 
4° Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
 
§ 2: Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, zijn de regels inzake wijziging van toepassing.
 
§ 3: Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of de PDF, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
 
§ 4: In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die kosten.
 
Artikel 6: Betaling van de reissom + verplichting
 
1. Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreis-overeenkomst, als voorschot, een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald. Tevens dient de bestelbon ondertekend terugbezorgd te worden aan de organisator binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van reisbevestiging.
 
2. Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeen gekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 40 dagen voor de vertrekdatum.
 
3. Indien de reiziger, nalaat het voorschot of de reissom te betalen binnen de gevraagde termijn, dat van hem wordt geëist. Of indien de ondertekende bestelbon niet in bezit is van de reisorganisatie binnen de gevraagde termijn, zal de reisorganisatie en/of de doorverkoper en/of het hotel het recht hebben om de reservatie/overeenkomst van rechtswege te beëindigen en dit eenzijdig te annuleren zonder enige vorm van kennisgeving of vooraf in gebreke te stellen met de kosten ten laste van de reiziger.
 
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
 
§ 1. De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
 
1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 21 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, op de hoogte stelt en
2. de eventueel bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. Deze kosten en prijzen staan beschreven in de bijzondere voorwaarden artikel 5.4.
 
 
§ 2. Degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk  aansprakelijk  voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de kosten van de overdracht.
 
 
 
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
 
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Deze kosten en prijzen staan beschreven in de bijzondere voorwaarden artikel 5.4.
 
 
Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis
 
§ 1: De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
 
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, in kennis stelt.
 
§ 2: 1° Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
 
a) van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
b) van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
c) van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
d) van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
e) in voorkomend geval, de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.
 
§ 3: Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
 
§ 4: Indien de pakketreisovereenkomst op grond van §2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen  uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.
 
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
 
§ 1. De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
 
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn zoals beschreven in de Bijzondere reisvoorwaarden punt 6: Opzegging door de organisator voor afreis.
 
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
 
§ 2. In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
 
§ 1: 1° De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging  kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een  opzegvergoeding aan de organisator.
 
2° In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
 
3° Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
 
§ 2: De organisator betaalt, uiterlijk binnen de veertien dagen, alle bedragen terug die door of namens de reiziger  zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.
 
Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis
 
§ 1: De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
 
§ 2: Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
 
1° onmogelijk is, of
 
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
 
3° Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of op een schadevergoeding overeenkomstig  artikel 15.
 
§ 3: 1° Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.
 
2° Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
 
§ 4: 1° Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten, niet kan worden verricht biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit
 
2° Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
 
3° De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
 
§ 5: 1° Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken.
 
2° Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
 
3° Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen  verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding
 
§ 6: Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreis-overeenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.
 
§ 7: De beperking van de kosten, zoals bedoeld in §6, is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.
 
§ 8: De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
 
§ 9: De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht.  De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.
 
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
 
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
 
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
 
1. De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn  begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.
 
2° Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de, door de wet van 21/11/2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.
 
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
 
§ 1: De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.
 
§ 2: De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
 
§ 3: De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
 
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
 
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
 
§ 1: De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.
 
§ 2: Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.
 
Artikel 17: Klachtenregeling
 
1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet de reiziger deze zo snel mogelijk per duurzame gegevensdrager indienen bij de doorverkoper of reisorganisator.
 
2. Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
 
3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk op het einde van de pakketreis-overeenkomst bij de doorverkoper of bij de reisorganisator per duurzame gegevensdrager zijn klacht schriftelijk formuleren.
 
Artikel 18: Verzoeningsprocedure
 
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
 
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
 
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een  verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
 
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven  procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
 
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
 
Artikel 19: Arbitrage of Rechtbank
 
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan  de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen  voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor rechtbank.
 
2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden; noch als eisende, noch als verwerende partij.
 
3. De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag meer dan 1250 €, bedraagt. Hij beschikt hiervoor  over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van het per duurzame gegevensdrager bezorgde bericht, waarin wordt aangegeven dat een dossier met vordering vanaf 1250 € werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
 
4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra vier maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).
 
5. Geschillen met betrekking tot lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
 
6. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
 
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
 
 
 

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN Snowtravel BV
 
 

1. Tot standkoming van het contract
 
(cfr. Art.3-Art.4 Algemene reisvoorwaarden)
 
1.1 Bij een telefonische en/of boeking via de website of per mail gaat de klant akkoord met de algemene en bijzondere reisvoorwaarden en de privacyverklaring. De klant verklaart en gaat akkoord en bevestigt hierbij dat hij/zij de nodige informatie heeft bekomen of zelf heeft opgezocht wat betrekking heeft op de reis (de pakketreisovereenkomst) via de website www.snowtravel.be wanneer hij de reisbevestiging ondertekent.
1.2 Een telefonische reservatie wordt aanzien als een boeking in aanvraag, en wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de reis die is te raadplegen op de website via www.snowtravel.be en de schriftelijke reisbevestiging.
1.3 Prijzen die mondeling, telefonisch, per mail of via een web boeking door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen op de reisbevestiging zijn geldig.
1.4 Bij een reservatie op het kantoor met een gelijktijdige fysieke aanwezigheid zal punt 1.1 automatisch in voege gaan betreffende wettelijk voorgeschreven standaardinformatie. 
1.5 Indien er een reisgids, magazine, brochure wordt uitgegeven is deze info niet bindend, deze zijn louter informatief en niet contractueel.
1.6. Informatie betreffende het aangaan en de inhoud van een annuleringsverzekering. Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat de reiziger zich verplicht ziet om zijn reis te verplaatsen of zelfs te annuleren. Om de financiële gevolgen van dergelijke verplaatsing of annulering in te perken, kan de reiziger een annuleringsverzekering onderschrijven. De risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag kan u terugvinden op onze website( Ipid fiche verzekering). Aankoop annuleringsverzekering dient uiterlijk te gebeuren bij de  na de boeking. Annulering van de annuleringsverzekering is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot. Indien de reiziger geen verzekering via Snowtravel afsluit bevestigt de reiziger dat Snowtravel de mogelijkheid heeft tot verzekering heeft aangeboden en verbindt hij er zich toe zich voldoende te verzekeren.
 
2. De reservatie wordt definitief als:  
(cfr. Art.4 Algemene reisvoorwaarden)
 
2.1 De klant een reisbevestiging en bestelbon (= de pakketreisovereenkomst) heeft ontvangen met daarop de nodige specificaties betreffende zijn reis.
2.2 Na het ontvangen van de reisbevestiging de klant binnen de 5 werkdagen het voorschot van +/- 30% van de totale reissom + reisverzekering heeft betaald. De klant binnen de 7 dagen de ondertekende bestelbon met een duidelijke handtekening heeft terugbezorgd. Het saldo dient uiterlijk 40 dagen vóór de afreis ontvangen te zijn. (boekt de klant minder dan 6 weken voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom + verzekering onmiddellijk betalen)
2.3 Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden of het ontvangen van de getekende bestelbon wordt de reservatie automatisch eenzijdig geannuleerd zonder enige vorm van kennisgeving of vooraf in gebreke te stellen.
 
3. Prijs van de reis
(cfr. Art.5 Algemene reisvoorwaarden)
3.1 De prijzen bevatten zoals deze op de reservatie vermeld zijn waarop is aangeduid wat is inbegrepen. (deze kunnen variëren van pakket tot pakket zoals de klant het heeft samengesteld.)
3.2 Prijzen gecommuniceerd via telefoon, e-mail of website zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten. De exacte en correcte prijs wordt medegedeeld op de reisbevestiging.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport voortvloeiend uit weersomstandigheden, defecten, stakingen, wijzigingen van dienstregelingen, of transportmiddel.
3.3 De kortingen en supplementen staan omschreven op de website en gelden per persoon, per reis. Kortingen en supplementen worden verrekend op de basisprijs (per persoon) van de reis.
 
4. Betaling van de reissom
(cfr. Art.6 Algemene reisvoorwaarden)
4.1 Het voorschot +/- 30% van de totale reissom + verzekering dient de reisorganisator te ontvangen hebben binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de reisbevestiging door de klant. De juiste datum wordt bepaald door de datum op de reisbevestiging.
4.2 Bij het boeken van vliegtuigtickets, is de vlucht definitief na een schriftelijke bevestiging voor akkoord. De vliegtickets worden volledig aangerekend bij het voorschot.
4.3 Het saldo dient uiterlijk 40 dagen vóór de afreis ontvangen te zijn door de reisorganisator
4.4 Boeking binnen 6 weken voor vertrek is onmiddellijk de volledige reissom te betalen + verzekering.
4.5 Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.
4.6. Indien de betaling van het voorschot en/of het saldo niet binnen de gevraagde termijn is betaald (zie hierboven) en de ondertekende bestelbon niet in ons (Snowtravel)  bezit is binnen de gevraagde termijn, heeft de reisorganisatie en of het hotel het recht om de reservatie eenzijdig te annuleren zonder enige vorm van kennisgeving of vooraf in gebreke te stellen.
 
4.7. Betalingsmodaliteiten. Voor uw betaling heeft u de keuze :
•             Per overschrijving met vermelding van gestructureerde mededeling. Dit is kosteloos.
•             Online elektronisch betalen met Creditcard. U ontvangt dan samen met uw reisbevestiging een link om online met bankkaart te betalen.  Prijzen: https://www.snowtravel.be/
 
5. Wijzigingen door de reiziger
(cfr. Art.8 Algemene reisvoorwaarden)
 
5.1 Wijzigingen die binnen de 7 dagen na ontvangst van de reisbevestiging gevraagd worden, zijn kosteloos. Voor alle wijzigingen na deze periode zijn er kosten aan verbonden. Zie punt 5.4 detail kosten.
5.2 Aan dossiers op aanvraag, behalve indien zij in een vaste boeking resulteren, zijn extra dossierkosten van 85 euro per persoon verbonden. (excl. btw)
5.3 Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend van 85 euro per persoon per dossier.(excl. btw)
5.4 Alle wijzigingen in dossiers zijn onderworpen aan dossierkosten.
•             Wijzigingskost in bestaand dossier
•             Opmaak nieuw dossier omwille van administratieve en/of organisatorische reden
Hieronder een overzicht van de kosten met opsplitsing van datum van wijziging. Prijs aangegeven per persoon.

 

  Tot 7 dagen na ontvangst bevestiging Tot 21 dagen voor afreis Vanaf 21 dagen voor afreis
Wijzigingskost in dossier €0 €15 €35
Opmaak nieuw dossier €0 €35 €55


5.5. De schrapping noch terugbetaling van de annuleringsverzekering is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot.
5.6. Vervoertickets: De uitgegeven vervoertickets (zoals trein- en vliegtuigtickets) van de reiziger, zijn niet overdraagbaar, noch terug betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
6. Opzegging door de organisator voor afreis.
(cfr. Art.10 Algemene reisvoorwaarden)
6.1 Voor de pakketreizen die aangeboden worden zonder transport, en het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn
a) pakketreis van meer dan zes dagen ten minste 20 kalenderdagen voor het vertrek de reis annuleren.
b) pakketreis van twee à zes dagen ten minste 7 kalenderdagen voor het vertrek de reis annuleren.
c) pakketreis die minder dan twee dagen duren ten minste 48 uren voor het begin van de pakketreis.
6.2 Voor de pakketreizen die aangeboden worden met transport  kan de reisorganisator tot ten minste 15 kalenderdagen voor het vertrek de reis annuleren (losstaand van de duur van de reis) wanneer het minimum aantal deelnemers nodig voor de uitvoering van de reis niet werd bereikt.
a) een normale slaapbus heeft 40 à 42 plaatsen. De prijzen zijn berekend op een bezetting van 36 personen per reis. Wanneer er 34 of minder personen geboekt zijn, kan de reis worden geannuleerd.
b) een Dream Class DD heeft 28 plaatsen. De prijzen zijn berekend op een bezetting van 28 personen per reis. Wanneer er 26 of minder personen geboekt zijn, kan de reis worden geannuleerd.
c) een Dream Class ED heeft 20 plaatsen. De prijzen zijn berekend op een bezetting van 20 personen per reis. Wanneer er 19 of minder personen geboekt zijn, kan de reis worden geannuleerd.
d) de reiziger wordt hier per mail van op de hoogte gebracht. Wanneer u dan opteert voor een andere reis met Snowtravel is er geen enkel recht op een “extra korting”, ook al is die reis duurder.
6.3 De annulering waaronder overboeken niet is inbegrepen, kan wel het gevolg zijn van een niet gegarandeerde veiligheid van de reiziger, dit door een conflict, terreurbedreiging, weersomstandigheden . Deze vallen NIET onder overmacht,. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 
7. Opzegging door de reiziger
(cfr. Art.11 Algemene reisvoorwaarden)
7.1 Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan de reisbemiddelaar en/of- organisator worden overgemaakt. Annuleringen die niet schriftelijk zijn meegedeeld door de reiziger (hoofdboeker) zelf worden niet aanvaard. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van schriftelijk ontvangst door de reisorganisator. De schadevergoeding wordt forfaitair als volgt bepaald:
-  van boeking tot 3 maanden vóór vertrek: voorschot (het volledige voorschot bedrag).
-  vanaf 3 maanden tot en met 40 dagen vóór vertrek: 75% van de reissom
-  vanaf 40 dagen (inclusief)  tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom.
-  Vervoertickets: De uitgegeven vervoertickets (zoals trein- en vliegtuigtickets) van de reiziger, zijn niet overdraagbaar, noch terug betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
7.2 Behoudens de annuleringskosten, heeft de organisator het recht zijn kosten aan te rekenen tot een maximum van 15 % van de reissom.
7.3 Bij annulering van de reis via de verzekeringsmaatschappij van Snowtravel is de totale afhouding bij terugbetaling 100 euro per persoon + betaald premiebedrag.
7.4. Overname dossier: Een dossier kan steeds integraal worden overgenomen door een andere persoon, mits wijzigingskosten. Zie art.5.4.
7.5. Annulering van 1 persoon op een 2-persoonskamer : Indien door annulering van 1 persoon een 2-persoonskamer herleid wordt tot een singlekamer, dient hiervoor door de annulerende reiziger ook het singlesupplement te worden betaald.
7.6. No show : In geval van een ‘no show’ gaan alle reeds betaalde bedragen verloren. Indien het saldo bij aanvang van de reis nog niet voldaan is, dient dit onmiddellijk betaald te worden. Een ‘no show’ betekent het niet komen opdagen zonder schriftelijke verwittiging bij aanvang van de reis.
7.7. Tijdens de reis :
a) Indien een reiziger genoodzaakt is om terug naar huis te gaan om welke reden ook, kan geen beroep gedaan worden op de annuleringsverzekering en wordt in geen geval de reissom of een deel ervan (hotelkosten, skipas, skiles, skimateriaal) terugbetaald.
b) Indien u tijdens de reis een kwetsuur oploopt wordt in geen geval het skipas, de skiles en het gehuurde materiaal terugbetaald. In sommige skigebieden dient u zich zelf met de nodige bewijsstukken aan de kassa aan te bieden om een deel van de skipas te kunnen recupereren.
 
8. Opzegging door derden omwille van bijzonder voorval
8.1. Annuleren van de reis omwille van bijzonder voorval kan enkel bij een verbod op reizen, deze wordt opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken voor België. Bij opzegging door de reiziger kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een  opzegvergoeding aan de organisator die zijn opgenomen in de algemene en bijzondere voorwaarden van de reisovereenkomst..
8.2. De reiziger kan nooit eenzijdig de pakketreisovereenkomst opzeggen voor een negatief reisadvies dat wordt uitgegeven door de FOD Buitenlandse Zaken voor België of het land van bestemming.
8.3. De reiziger kan nooit eenzijdig de pakketreisovereenkomst opzeggen bij het sluiten van een grens van bestemming indien er geen verbod van reizen wordt opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken België voor de Belgische grens.
8.4. De reisbemiddelaar kan enkel eenzijdig de pakketreisovereenkomst opzeggen bij een verbod op reizen die wordt opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken België voor de Belgische grens .
8.5  In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige vergoeding van alle voor de pakketreis betaalde bedragen met uitzondering van de volgende kosten:
1° dossierkosten: deze worden niet terugbetaald omdat de bemiddeling / boekingsdienst geleverd is, deze zijn geen reisdiensten zijn zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en maken aldus geen deel uit van een pakketreis zoals die Wet omschrijft.. Het dossier is effectief opgemaakt. . Het tarief van de dossierkosten bedraagt 8% van de totale reissom.
2° reisverzekeringen die apart werden bijgeboekt: deze zijn geen reisdiensten zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en maken aldus geen deel uit van een pakketreis zoals die Wet omschrijft. Het betreft hier verzekeringscontracten die via de bemiddeling van Snowtravel rechtstreeks met de reisverzekeraars werden afgesloten. Wettelijk worden er geen verzekeringscontracten gedekt enkel het reiscontract.
3° extra reservaties van taxi’s, huur van materiaal op het woonadres of ter plaatse, huurauto, extra overnachting, vaccinatie- , visumkosten, ...: alle extra kosten die niet opgenomen zijn in de reis en niet vermeld zijn op de reisbevestiging  zijn uitgesloten van de verzekeringsdekking of tegoedbon. Deze kosten zijn geen reisdiensten zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en maken aldus geen deel uit van een pakketreis zoals die Wet omschrijft.
 
10. Non-conformiteit tijdens de reis
(cfr. Art.11 + Art. 17 Algemene reisvoorwaarden)
10.1 De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit of klacht die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst. Deze non-conformiteit moet onmiddellijk en tijdens de reis gebeuren, dit zal schriftelijk gebeuren tijdens de pakketreis-overeenkomst rechtstreeks aan de organisator met het nodige bewijs. Eenmaal de reis afgelopen worden er geen non-conformiteit of klachten aanvaard.
10.2 Indien de reiziger een non-conformiteit meldt op de manier zoals hierboven aangegeven in punt 10.1 gaat de reiziger er ook mee akkoord om de organisator een redelijke termijn te geven om deze non-conformiteit te verhelpen. Indien de reiziger in de mogelijkheid is om deze non-conformiteit zelf op te lossen moet hij eerst toestemming vragen aan de organisator. De reiziger kan nooit een terugbetaling eisen van de nodige uitgaven die voortvloeien uit een non-conformiteit als hij op voorhand geen toestemming heeft van de organisatie. Bij een non-conformiteit  moet er altijd een oplossing zijn voor de volledige reisgroep die ingeschreven zijn of geboekt hebben op deze pakketreis. Indien er een non-conformiteit is wat de hele groep-pakketreis aangaat kunnen er nooit terugbetalingen worden  toegestaan aan enkele of meerdere deelnemers van deze pakketreis. (Groep wordt onder verstaan alle reizigers die op dezelfde bestemming geboekt hebben).
10.3 De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt niet terugbetaald maar wordt als een tegoed aan de klant toegekend op een volgende reis, mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft met het nodige bewijs.
10.4 Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van (Hasselt) bevoegd. (RPR Antwerpen Afdeling Hasselt)
 
11. Aansprakelijkheid van de reiziger
(cfr. Art.13 Algemene reisvoorwaarden)
11.1. De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de documenten die hij voor zijn reis nodig heeft, alsook omtrent alle andere formaliteiten die hij desgevallend voor de reis dient uit te voeren. De reiziger zal er voor zorgen dat zijn persoonlijke documenten en zijn reisgoed voldoen aan de door binnen- en buitenlandse reglementen opgelegde voorwaarden inzake tolgrensformaliteiten: formaliteiten van sanitaire en financiële aard; het politiereglement e.a. bepalingen en dit voor de gehele duur van de gecontracteerde reis. De reisorganisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige documenten of de niet naleving van de verplichtingen van de reiziger.. De kinderen dienen ook in het bezit te zijn van de nodige geldige documenten om de reis te kunnen uitvoeren: minderjarigen jonger dan 12 jaar hebben een identiteitsbewijs nodig met foto, minderjarigen ouder dan 12 jaar hebben een identiteitskaart nodig. Voor landen waar ook een reispas wordt vereist, dienen zij over een eigen reispas te beschikken. Indien de reiziger bij afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op de reisorganisator kunnen verhalen.  Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of met uitsluitend een buitenlands paspoort zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan de reisorganisator aan te geven en dienen contact op te nemen met hun respectievelijke ambassades of consulaten voor het verkrijgen van actuele informatie inzake de vereiste reisdocumenten. Snowtravel BV zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent enig probleem zou kunnen ontstaan.
11.2.  De reiziger (hoofboeker) is de natuurlijke of rechtspersoon en handelt in zijn eigen naam en/of in naam en voor rekening van de reizigers wiens naam in pakketreisovereenkomst vermeld wordt  wonend onder hetzelfde dak. Er wordt per corresponderend adres  steeds 1 bestelbon opgemaakt.
11.3 Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de reisbevestiging dienen door de klant binnen de 7 dagen na ontvangst van de reisbevestiging gemeld te worden. Bij reizen geboekt 6 weken vóór de afreis, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 48 uur.
11.4 Minderjarigen dienen over een reisdocument met foto te beschikken. Minderjarigen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen over documenten te beschikken waaruit blijkt dat zij alleen mogen reizen en waarbij de datum van aankomst en vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en het adres in België.
11.5 Huisdieren kunnen niet mee in de autocar. De organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen of het ter plaatse zijn van huisdieren.
11.6 Bij transport per autocar bij beschadiging van bagage moet de reiziger een attest aan de begeleidend medewerker vragen en dit onmiddellijk ingevuld afgeven aan de medewerker. Zonder dit document is het onmogelijk om een schade geval in te dienen. Deze aangifte kan enkel op moment zelf ter plaatse bij het bekomen van de bagage. Eenmaal de autocar is vertrokken is er geen mogelijkheid meer om een schade in te dienen.
11.7 De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
11.8 Indien een klant een vervoermiddel heeft geboekt zal hij tijdig op voorhand worden geïnformeerd over : de plaatsen, en data  en tijdstippen van vertrek… en de nodige informatie. Dit wordt aan de reiziger kenbaar gemaakt door middel van een brief van vertrek van zodra alle informatie bekend is van de vervoersmaatschappij, instantie,… (welk vervoer dan ook).
11.9 Een professioneel is niet aansprakelijk voor boekingsfouten die aan de reiziger te wijten zijn of die door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden worden veroorzaakt
11.10 De reiziger erkent alle op de bestelbon vermelde gegevens nauwkeurig te hebben geverifieerd en bevestigt dit aan de hand van zijn handtekening of door de confirmatie van de betalingsopdracht. De organisator zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan het onnauwkeurig verifiëren van de gegevens door de reiziger.
 
12. Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
(cfr. Art.14 Algemene reisvoorwaarden)
12.1 De in dit document (reservatie) opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
12.2 De prestaties van de organisator nemen een aanvang van de startdatum van de reis tot einddatum van de reis die te vinden is op de reisbevestiging.
 
13. Onafhankelijkheid van de bepalingen
 Indien een term of bepaling in de bijzondere reisvoorwaarden nietig zou zijn, zal deze term of bepaling voor niet geschreven worden gehouden zonder dat de geldigheid van de andere bepalingen van onderhavige reisvoorwaarden aangetast zou worden.
 
14. Foto’s en illustraties
De foto’s en illustraties vermeld op de Snowtravel website, in Snowtravel brochures of andere documenten of social media van Snowtravel hebben louter tot doel de reiziger een algemeen beeld te geven van de aangeboden diensten en een algemene indruk te geven van het niveau van de accommodatie en de mate van comfort. Deze foto’s en illustraties kunnen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel. De organisator is niet aansprakelijk indien door toeval foto’s van uzelf of uw kinderen gepubliceerd werden.
 
15. Insolventie
De organisator heeft zekerheid gesteld voor de terugbetaling in geval van financieel onvermogen, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De organisator is verzekerd bij Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) met maatschappelijke zetel te Brugge Koningin Astridlaan 29/0001 en ondernemingsnummer 0898.691.538. De verzekeraar MS Amlin Insurance SE verklaart dekking te verlenen voor insolventieverzekering ten behoeve van de begunstigde reizigers.